Orangutangen trivs särkilt bra i torvmosseskog – en typ av skog som frodas i vattenmättad jord. Allt vatten hindrar döda löv och trä från att helt brytas ner. Med tiden bildas istället ett tjockt lager av sur torv som innehåller stora mängder kol.   

Torvmosseskog, eller torvsumpskog som den också kallas, växer i fuktiga tropiska områden på flera kontinenter. En stor del finns i Indonesien, främst på Borneo och Sumatra.

Torvmosseskogen hör till ett av de viktigaste ekosystemen i landet. Den har inte bara en vattenrenande funktion, utan mildrar även översvämningar och reglerar det lokala klimatet. Många djur är också helt beroende av den här biotopen, till exempel den hotade orangutangen och sumatratigern. 

Dränering och avskogning

Att djuren står på randen till utrotning beror bland annat på, att mycket av torvmosseskogarna har försvunnit. Stora arealer har kalhuggits och dränerats för att ge plats åt åkermark, bland annat risodlingar och oljepalmsplantager. 

Utdikning i Mawas, Borneo
Långa dräneringskanaler skär genom landskapet där torvmosseskogen en gång växte frodig. Men Save the Orangutan arbetar ihärdigt tillsammans med partnerorganisationen BOSF för att återställa Mawas så att regnskogen kan komma tillbaka. Det finns hopp!

Detta får en rad allvarliga konsekvenser. När skogen försvinner och marken torkar ut, blir den oerhört känslig för skogsbränder. Torven är nämligen lättantändlig och brinner som fnöske. Torven gör också att det är svårt att släcka bränderna, eftersom de både pågår ovan och under jord. Elden sprider sig snabbt och kan lätt orsaka stor skada även i orörd regnskog. 

Mawas hemlighet 

Torven binder dessutom enorma mänger kol. Man skulle kunna kalla det för skogens gömda hemlighet, för det är inget som syns för blotta ögat. Men faktum är att den här typen av skog är en av världens största kolreservoarer.

Indonesien står för hela 65 procent av världens samlade kolförråd kopplat till torvmosseskog. Kolet frigörs som koldioxid vid bränder och det har en enorm negativ klimatpåverkan, både lokalt och globalt. 

Låt regnskogen växa – ge bort gåvoträd!

Att bevara existerande torvmosseskog och restaurera marken där den försvunnit har under lång tid varit ett av Save the Orangutans prioriterade arbetsområden. Vi bedriver bland annat utbildnings- och trädplanteringsprojekt i Mawas – ett område på centrala Borneo i storlek med Gotland. Läs mer om hur vi arbetar med att bevara och återplantera regnskog:

Bevara regnskogen