Avverkning av regnskog i Indonesien, inkluderat Borneo, leder till att unika ekosystem förstörs. Enligt forskning från 2014 baserat på satellitfoton bedöms mer än 30 % av Borneos ursprungliga regnskog ha försvunnit på bara fyra årtionden (1970–2010). Ett område på 168 493 km2. Till denna enorma areal kan det ytterligare tilläggas större områden skog som är och har varit utsatt för skogsavverkning och planterats till att användas till plantager eller andra ändamål. Men vad är konsekvenserna till avskogning av tropisk regnskog på Borneo?

Minskande biologisk mångfald

Avskogning och degradering av skog kan leda till att djurlivet i området minskar. När skogen avverkas mister djuren deras habitat, vitala födokällor och blir vidare utsatt för jakt när de drivs från deras naturliga habitat. Tropisk regnskog är bland det mest artrika ekosystem, vilket betyder att denna typ av skog har stor effekt på hela världens biologiska mångfald. Cirka 80 % av alla världens dokumenterade djurarter kan hittas i den tropiska regnskogen.

Utsläpp av CO2 och växthusgaser

Skogen är ett naturligt koldioxidförvar där träd binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Samtidigt leder avskogning (avverkning, bränning, förruttnelse) till de största utsläppen av koldioxid efter förbränning av fossila bränslen. Det uppskattas att avskogning över hela världen står för cirka 15% av jordens totala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Påverkar vattnets kretslopp

Till följd av avskogning kan bristen på träd, som bland annat hjälper till att förånga grundvatten, orsaka mindre nederbörd och lokalt skapa ett torrare klimat.

Ökad markerosion

Avskogning accelererar hastigheten för markerosion i och med dränering av vatten samt att marken inte skyddas och därmed inte får tillräckligt med bland annat skugga.

Förstörda försörjningsmöjligheter och ursprungliga livsmiljöer

Miljontals människor runt om i världen är beroende av skogarna som de bor i. De överlever genom att odla, jaga och använda sig av skogens naturresurser och genom att skörda olika frukter och grödor. Avskogning orsakar sociala konsekvenser och i vissa fall våldsamma konflikter eftersom familjer och hela befolkningar förlorar sin försörjning.

Speciellt för Borneo

De senaste decenniernas avskogning på Borneo har främst drivits av virkesproduktion och ökad odling av oljepalmer. Under åren 2005–2015 tros cirka 50% av avskogningen på Borneo orsakats av oljepalmplantager.

Källor:

Four Decades of Forest Persistence, Clearance and Logging on Borneo.

IUCN: Article on palm oil and biodiversity