Save the Orangutans ekonomi och ledning

Under denna sida kan du läsa mer om Save the Orangutans ekonomi och ledning. Detta inkluderar bland annat insamlade medel och fördelning, information om årsmötet och årsredovisning samt utvärdering av vårt arbete.

Save the Orangutan förlitar sig på stöd från privatpersoner, stiftelser samt företag.

Vad händer med de pengar jag donerar?

När du skänker pengar till Save the Orangutan går din donation till rehabilitering och frisläppning av orangutanger på Borneo samt bevarandet av deras hem i regnskogen. Stor del av pengarna går till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. Pengarna går även  till arbetet att restaurera och skydda regnskogen för att säkra att de vilda orangutangerna har någonstans att bo även i framtiden.
Dessutom går en del av beloppet, ca 25 % av intäkterna, till arbetet här hemma med bland annat informationsarbete, ansökan om medel, medlemsservice, utgifter för porto samt vår hemsida. Arbete som möjliggör våra insatser på Borneo. Resterande summa, det vill säga ca 75 % av intäkterna, överförs löpande till arbetet på Borneo.

90-konto

Save the Orangutan har 90-konto och därmed står vår verksamhet under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
Våra bankgironummer är  900-1421 och plusgiro 90 01 42-1.

Årsredovisning

Föreningens Årsredovisning inkl Revisionsberättelse för 2021


Så användes pengarna under 2021

Insamlade medel

Save the Orangutan insamlade i 2021 28 miljoner SEK från privata bidragsgivare, firman, fonder och institutionella donatorer, varav 24,8 insamlades i Danmark, 1,8 i Sverige och 1,3 i England och Wales.

 

Fördelning av medel

I 2021 gick 20,3 miljoner SEK av Save the Orangutans intäkter till ändamålet vilket motsvarar 78,5 % av de använda medlen. 16 miljoner SEK överfördes som omedelbart stöd till våra partners på Borneo.

Save the Orangutan har under 2021 sammanlagt använt 5,5 miljoner SEK, motsvarande 21,5% av de använda medlen till servicering av bidragsgivare, administration och insamlingsaktiviteter. Utgifterna till administration var under 2021 på 7% av de använda medlen. 7% av de insamlade medlen vilket motsvarar 2 miljoner SEK överfördes till 2022. De överförda medlen kommer att användas till fler ändamålsbestämda aktiviteter.

 


Årsmötet

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet.

Läs mer om årsmötet här >>


Utvärdering av vårt arbete

Save the Orangutan arbetar hårt för att kontinuerligt nå de bästa resultaten. Vi utför därför också regelbundna utvärderingar och bedömningar av vår verksamhet för att säkerställa att organisationen går i rätt riktning i anknytning till våra mål och strategier. Vi tillpassar även löpande vårt arbete utifrån de utvärderingar som genomförs för att säkerställa maximal inverkan.

Varje kvartal följer styrelsen upp strategin och handlingsplanen för organisationen och säkerställer att dessa följs. Strategin och handlingsplanen inkluderar både kvalitativa samt kvantitativa mål och styrelsen tar i bedömningen i beaktande både den ekonomiska delen samt organisationens andra aktiviteter.

Save the Orangutan har en löpande dialog med vår indonesiska samarbetspartner BOS Foundation om arbetet lokalt i Indonesien. Varje kvartal utförs en statusrapport där vi tillsammans evaluerar och bedömer mål och utfall av de projekt Save the Orangutan stöttar. Årligen anordnas även ett partnermöte för att gemensamt ta upp aktuella ärenden och förbättringsförslag.

Vi är måna om att förmedla våra aktiviteter till våra stöttare och övriga intressenter och uppdatera därför om våra och vår partner BOS Foundations senaste insatser och resultat både på hemsidan, i sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

I vår senaste årsrapport nedan kan du även läsa mer om Save the Orangutan’s mål, insatser samt resultat under 2020.

Läs Save the Orangutans årsrapporter >>


Save the Orangutan står under tillsyn av: