Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar samt årsmöte som är det högsta beslutande organet i föreningen. I enlighet med stadgan hålls årsmötet varje år senast i maj månad. Senast tre veckor innan läggs kallelse till mötet samt information upp på hemsidan.