Fakta

Save the Orangutan Sverige är en ideell förening och styrs därigenom av sina stadgar samt årsmötet, som är det högsta beslutande organet i föreningen. I enlighet med stadgarna hålls årsmötet varje år senast i maj månad. Senast tre veckor innan läggs kallelse till mötet samt information upp på hemsidan.