Save the Orangutan bjuder in till årsmöte 2024 den 7 maj klockan 18.00

Plats: Online, Zoom. Länk skickas ut till anmälda deltagare i god tid före mötet.

Anmälan: Till info@savetheorangutan.se senast den 30 april. Märk ditt e-postmeddelande med ”Årsmöte”.

Motioner: Eventuella förslag/motioner till årsmötets dagordning ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 23 april. Skicka dessa till samma e-post som ovan. Märk ditt meddelande med ”Förslag till årsmötet 2024”.

Väl mött den 7 maj!

Dagordning för årsmötet:

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
 2. Att årsmötet blivit behörigen utlyst
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Presentation och godkännande av årsredovisning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för det granskade verksamhetsåret
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av budget för det nya året inkl. medlemsavgiftens storlek.
 11. Valberedningen lämnar förslag till beslut om tillsättning av styrelseledamöter, eventuella suppleanter och revisorer samt eventuellt arvode till styrelseledamöterna och styrelseordföranden.
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning. Årsmötet utser en sammankallande.
 15. Medlemmarnas förslag (”motioner”)
 16. Diskussion om föreningens verksamhet
 17. Övriga frågor

Fakta

Save the Orangutan Sverige är en ideell förening och styrs därigenom av sina stadgar samt årsmöte, som är det högsta beslutande organet i föreningen. I enlighet med stadgarna hålls årsmötet varje år senast i maj månad. Senast tre veckor innan läggs kallelse till mötet samt information upp på hemsidan.