Biodiesel: Frågor och svar


Varför går EU:s produktion av biodiesel ut över orangutangen?

Ungefär 90 % av världens palmolja produceras i Indonesien och Malaysia, som också är hem åt de sista orangutangerna. Europa är världens näst största importör av palmolja, och 46 % av all importerad palmolja i Europa går till att göra biobränslen. Tyvärr är anläggningen av oljepalmsplantager – och därmed produktionen av palmolja – den främsta orsaken till att över 40 % av Borneos regnskog har skövlats sedan 1973, och att Borneos orangutang idag är kritiskt hotad.


Vad är biodiesel?

Biodiesel är ett bränsle som består av organiskt material som växter eller animaliska fetter. Det är en förnybar resurs och kan ha lägre koldioxidutsläpp än fossila bränslen, som är baserade på exempelvis olja och kol. Idag använder man oftast biodiesel genom att tillsätta den i ”normal” diesel, eftersom en dieselmotor kan använda både biodiesel och ”normal” diesel.


Varför använder man palmolja för att framställa biodiesel?

Oljepalmen är den som ger högst avkastning per hektar av alla jämförbara vegetabiliska oljor som rapsfrö, soja och solros. Avkastningen kan vara upp till tio gånger högre per hektar, och därför är priset också lägre på palmolja än till exempel rapsolja, vilket gör att man kan producera biodiesel av palmolja billigare än av liknande grödor. Tyvärr sker expansionen av oljepalmsplantagen på Borneo ofta genom skövling av regnskogsområden.


Varför kallar man biodiesel miljövänlig?
Vissa anser att biodiesel är koldioxidneutral, eftersom man när man bränner biodiesel i princip bara släpper ut den koldioxid som grödan absorberat i atmosfären när den växte under sin relativt korta livstid. 


Se en film om varför biodiesel av palmolja inte är miljövänlig här: 


Fossila bränslen består av organiskt material som över miljontals år har omvandlats till exempelvis kol eller olja. När fossila bränslen förbränns avges kol i atmosfären, som har varit låst i fast form i miljontals år.

Tyvärr inkluderar denna ekvation inte att exempelvis odlingen av palmolja (som bara växer i tropiska områden) sker på bekostnad av stora regnskogsområden, som skövlas för att kunna erhålla palmolja till biodiesel och därmed eliminerar den ”dammsugareffekt” som regnskogen i förväg hade på koldioxidutsläppen. 

Den metod med vilken man kan räkna in denna landskapsändring i koldioxidutsläppen kallas ILUC-effekten.


Vad är ILUC-effekten?

ILUC står för utsläpp orsakade av indirekt förändrad markanvändning, och hänvisar till de koldioxidutsläpp som ofta uppstår på grund av involveringen av frodiga områden för odling av grödor för användning i biodiesel. När ILUC-effekten medräknas i produktionen av palmolja till biodiesel, så är de faktiska utsläppen genom användning av palmolja i biodiesel tre gånger högre än vid användning av fossil diesel. Se en video som förklarar vad ILUC-effekten är och hur biodiesel påverkar jordens klimat här: 


Kan man inte använda avfall för att göra biodiesel?

Användningen av livsmedel som socker och vegetabiliska oljor till biodiesel kallas också första generationens biodiesel. Efterhand har experter utvecklat tekniker så att man kan utvinna biodiesel av alla biomassor, och därmed även organiska material, som annars bara skulle hamnat i överskott från jordbruksproduktionen. Det finns numera fler raffinaderier som kan omvandla olika typer av biomassa till biodiesel.Vad är EU:s nuvarande lagstiftning inom biodieselområdet?

I EU-lagstiftningen på området anses biodiesel fortfarande vara koldioxidneutral, och EU har ett mål om att 10 % av alla transportbränslen ska utgöras av förnybar energi, som biodiesel, före 2020. Under de senaste åren har det dock förekommit häftiga debatter om inkluderingen av ILUC-effekten. 2016 antog Europaparlamentet en ändring av direktivet om förnybar energi (RED) om att högst 7 % av biodieseln måste komma från livsmedelsbaserade biobränslen som palmolja, och 2017 lämnades en uppmaning till EU-kommissionen om att endast hållbart producerad palmolja som biodiesel bör användas. Finns det hållbar palmolja?

Det finns flera initiativ och märkningssystem för palmolja, som produceras enligt vissa specifika kriterier. De är ännu inte hållbara, men det är ett steg i rätt riktning. År 2004 grundades rundabordssamtalet om hållbar palmolja (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) av bland annat WWF. Det är en organisation som arbetar för att skapa en hållbar palmoljeproduktion, och som antagit ett antal kriterier för bland annat avskogning och användning av bekämpningsmedel. Det finns emellertid flera områden där RSPO-kriterierna inte är tillräckliga för att skydda viktiga skogsområden och hotade djur som orangutangen, och i synnerhet efterlevnaden av kriterierna haltar. Organisationen har över 3 000 medlemmar och certifierar företag som uppfyller kriterierna. Även om RSPO ännu inte är helt i mål med sina kriterier är det för närvarande det bästa alternativet för företag och konsumenter att handla efter.

Läs mer om RSPO och palmolja här >>


Vad är Save the Orangutans ställningstagande när det gäller biodiesel?

Save the Orangutan anser att det är missvisande när biodiesel, baserad på palmolja, kategoriseras som koldioxidneutral och därigenom främjar avskogningen av orangutangernas sista livsmiljöer. Med nuvarande produktionsmetoder och utveckling på palmoljemarknaden kan det inte vara hållbart att använda biodiesel baserad på palmolja. Därför bör palmolja inte användas till biodiesel. Läs mer i vårt ställningstagande här >>


Vad är Save the Orangutans ställningstagande när det gäller palmolja?

Palmoljeindustrin har kommit för att stanna i Indonesien, och därför handlar det om att omlägga palmoljeproduktionen till en hållbar produktion, och därigenom förhindra ytterligare avskogning och fragmentering av orangutangens livsmiljöer.

Läs mer i vårt ställningstagande här >>