2015-03-25

Save the orangutang kallar till årsmöte!

Save the Orangutans styrelse kallar till årsmöte den 14e april klockan 19.00!

Kom och få en inblick i föreningens arbete, de senaste nyheterna, mer om releases och möt andra medlemmar.

Plats:

Futurniture 

Regeringsgatan 4 

111 53 Stockholm, Sverige


OSA: till medlemsservice@savetheorangutan.se senaste den 14e april 2015 klockan 12.00. Märk ditt e-mail med ”StO Årsmöte”.

Eventuella förslag/motioner till årsmötets dagordning skall ha kommit styrelsen tillhanda senaste två veckor innan mötet. Skicka dessa till Generalsekreterare Claus Staunstrup Nilsson på följande e-mail adress: claus@savetheorangutan.org. Märk ditt e-mail med ”förslag till Årsmötet 2015”.


Dagordning:

Dagordningen för årsmötet följer: 

 1. Val av lekman revisor
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän 
 3. Att årsmötet blivit behörigen utlyst 
 4. Godkännande av dagordningen 
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse 
 8. Revisorernas berättelse med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för det granskade verksamhetsåret 
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Medlemmarnas förslag (”motioner”) 
 11. Val av styrelse 
 12. Val av revisorer 
 13. Val av valberedning 
 14. Övriga frågor

Stadgar för föreningen Save the Orangutan:

Det föreslås ändring av stadgarna: § 7, nr. 4.

Förslag till lagstadgade förändringar den 14e april 2015 är: att § 7, nr. 4 framöver formuleras enligt följande:

Styrelsen skall bestå av 3 medlemmar och 3 suppleanter. Styrelsen skall ha en ordförande, en vice ordförande och en kassör. Styrelsemedlemmar väljs som ledamöter på 2 år samt suppleanter även de på 2 år. För att undvika att hela styrelsen byts ut samtidig sker omval/nyval av två styrelseledamöter och två suppleanter vartannat år samt av en styrelseledamot och en suppleant vart annat år. Notering skall ske i årsstämmoprotokollet vid val av styrelseledamöter när omval/nyval skall ske av respektive ledamot och suppleant. Vid ändringen av stadgarna väljs en styrelseledamot på 2 år, 2 suppleanter på 2 år och 1 suppleant på 1 år.


Varm Välkomna!

Save the Orangutan Sverige